Voorwaarden

Definities
Bloom a lot: is een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Cleylandt 31 en gekend onder ondernemingsnummer BE 0736.802.595
Email: info@bloomalot.com
Rekeningnummer: BE77 3632 0366 1442

ARTIKEL 1 : Toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden.
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de website Bloom a lot.com die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd, Bloom a lot, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Cleylandt 31, hierna de verkoper genaamd.
1.2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch onder de aandacht van de bezoeker/koper van de website Bloom a lot.com gebracht vooraleer deze een bestelling kan plaatsen.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling betuigt de koper met andere woorden zijn volledige en onvoorwaardelijke instemming met deze algemene verkoopsvoorwaarden.
1.4. De koper kan zich niet beroepen op eventuele andere documenten uitgaande van de verkoper, zoals catalogi of brochures, die overigens te allen tijde geacht worden uitsluitend een indicatieve waarde te hebben. Om deze reden kan de koper aan de verkoper geen enkele andersluidende voorwaarde tegenwerpen, tenzij de verkoper dit uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, ongeacht het ogenblik waarop dit aan de koper medegedeeld wordt.
1.5. De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Gewijzigde voorwaarden hebben onmiddellijke uitwerking zonder echter afbreuk te doen aan de reeds door de verkoper verworven rechten.
1.6. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bloom a lot niet. Bloom a lot is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bloom a lot is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via mail.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bloom a lot . Bloom a lot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4 – Aangaan van een abonnement
4.1 De Klant kan contracteren via de website Bloomalot.com of schriftelijk bevestigen van de offerte.
4.2 Het abonnement tussen Klant en Bloom a lot komt tot stand, digitaal via de website of schriftelijke middels een bevestiging van de offerte of op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, door aanvaarding van de geleverde en gefactureerde diensten en/of producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en retourmodaliteiten
Tenzij expliciet anders is vermeld op de Site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Bloom a lot op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten van vergaanbare aard, zoals bloemen en planten.
• goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben;
• goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.

Als een Klant Bloom a lot op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voorzover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de klant Bloom a lot op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Bloom a lot is hiervan op de hoogte van zodra de Klant een email heeft gestuurd aan info@bloomalot.com i.v.m. een retourzending. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt). Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is Bloom a lot niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.
Om een retour te verzenden, kan de Klant eveneens gebruik maken van Bpost.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Bloom a lot. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Artikel 6 – Levering
6.1 Bloom a lot kan de bestelling enkel verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
6.2 Producten worden enkel geleverd in de steden, gemeenten en landen waarvoor de website de levering toestaat.
6.3 De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.
6.4 Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen aan de Klant.
6.5 De levering geschiedt op het door de Klant opgegeven adres bij bestelling.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van extra kosten aan de Klant.
6.6 Indien er binnen de 7 dagen na levering geen melding wordt gemaakt van een verkeerde levering, is Bloom a lot gerechtigd de prijs van geleverde goederen aan te rekenen aan de Klant.
6.7 De aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend voor Bloom a lot, tenzij deze een geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door Bloom a lot bepaald is.
6.8Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.
6.9 Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens
7.1 Door te bestellen via internet op de website van Bloom a lot, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en kastickets/facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
7.2 De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces.
7.3 Bloom a lot zal de gegevens niet overmaken aan derden.
7.4 Bloom a lot heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.
7.5 De Klant heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bloom a lot.
8.2 De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bloom a lot te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9 – Tijdelijke onderbreking

11.1 Voor bezorgingen die gepland staan, hanteert Bloom a lot uiterlijk 7 dagen vóór de dag van levering als moment waarbinnen een tijdelijke onderbreking van de Klant moet worden ontvangen en bevestigd door Bloom a lot via e-mail.
Indien de Klant vergeet om 7 dagen vóór de dag van levering Bloom a lot op de hoogte te brengen van een tijdelijke onderbreking zal het boeket en de leveringskosten evenwel worden doorberekend.
11.3 Bloom a lot heeft het recht om zelf een onderbreking in te lassen van maximaal 4 leveringen per jaar. Bloom a lot zal de Klant hiervan tijdig in kennis stellen en dit minstens 7 dagen vóór de geplande levering.

Artikel 10 – Ontbinding door Bloom a lot
De ontbinding van de overeenkomst kan door Bloom a lot worden afgedwongen in geval van het niet-naleven door de Klant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van collectieve schuldenregeling, faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslaglegging op goederen van de Klant,…enz.

Artikel 11 – Opzegging/Ontbinding door de Klant
11.1 De Klant kan om het even welke reden en ten allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 leveringen.
11.2 De ontbinding van onderhavige overeenkomst door de Klant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: de onmiddellijke teruggave, op kosten van de Klant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de Klant, toestaat en machtigt aan Bloom a lot per direct de goederen, eigendom van Bloom a lot, onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan.
11.3 De ontbinding van onderhavige overeenkomst door de Klant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee: de verplichting van de Klant om Bloom a lot te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door Bloom a lot geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Bloom a lot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen of schade van welke aard dan ook, die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de producten of hun verpakking. In dat opzicht verbindt de consument zich ertoe de informatie verstrekt door de producent op het product of in de verpakking van het product, aandachtig te lezen en daarnaar zorgvuldig te handelen

12.2 De ondernemer is nooit aansprakelijk voor de producten of de verpakking van de producenten die aan de consument worden geleverd en evenmin voor eventuele wijzigingen aan de producten of verpakkingen die worden aangebracht door de producenten. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de producent. De ondernemer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van een product bij de ondernemer zelf of bij de producent. De ondernemer is niet aansprakelijk voor fouten van de producent, vervoerder of leverancier van de producten aan de consument of zijn aangestelde.

12.3 De ondernemer is slechts aansprakelijk voor zijn eigen aantoonbare opzettelijke of zware fout, fraude of bedrog die aantoonbare schade aan de consument heeft toege

12.4 De aansprakelijkheid van de ondernemer kan niet worden ingeroepen voor eventuele ongemakken, nadelen of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de service, een externe indringing of de aanwezigheid van informaticavirussen.

ARTIKEL 13 – Klachtenregeling
Klachten betreffende niet-leveringen dienen binnen een termijn van 8 dagen kenbaar te worden gemaakt. Andere klachten dienen binnen 2 dagen kenbaar te worden gemaakt. Consumenten dienen klachten schriftelijk per e-mail door te geven. Bloom a lot zal binnen 7 werkdagen reageren op klachten.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1 Elk overeenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt, ongeacht de woonplaats van de consument, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.2 Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.